දැක්ම - Vision

මහජන සේවාවේ විශිෂ්ටතමයා වීම.

 

මෙහෙවර - Mission

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට  අනුව භෞතික‚මූල්‍ය හා මානව සම්පත් යොදාගෙන සැලසුම් සහගත, කාර්යක්ෂම හා තිරසාර සංවර්ධනයක් මගින් ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතය  නංවාලීම.

News & Events

15
අගෝ2018
Training Program

Training Program

Training Program on "A/R AND F/R" will...

28
අගෝ2017

Divisional Coordinating Committee meeting (DCC) on 2020.01.

* Walapane Divisional Coordinating Committee Meeting is...

Scroll To Top