සමෘද්ධි මුලස්ථාන අංශයේ නිලධාරින්ගේ තොරතුරු 

Details of officers at Samurdhi Head office

 

අනු අංකය

No

නම

Name

තනතුර

Designation

දුරකථන අංකය

Phone No

විද්‍යුත් තැපැල්  ලිපිනය

E-mail Address

01

ඩී.එම්.පී.ජී.යසෝමැණිකේ මිය

Ms.D.M.P.G.Yasomanike

මුලස්ථාන කළමණාකරු

Head office Manager

0713741654

 

02

වී.ජී.විජේරත්න බණ්ඩා මහතා

Mr.V.G.Wijeratne

සමෘද්ධි සමිති කළමනාකරු

Samurdhi  community Manager

0712881271

 

03

ඒ.පි.දයාල් ඉන්දික පතිරණ  මහතා

A.P.Dayal Indika Pathirana

සමෘද්ධි ව්‍යාපෘති කලමණාකරු

Samurdhi Project Manager

0716809570

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

එච්.එම්.පී.විජේසිංහ මිය

Ms.H.M.P.Wijesinghe

සමෘද්ධි ව්‍යාපෘති කලමණාකරු

Samurdhi Project Manager

0716603213

 

05.

වයි.ජි.විරසුරිය  මහතා

Y.G.Weerasooriya

මුලස්ථාන කාර්යාලය

Head office

0710975700

 

06

එච්.එම්.පි.කේ.හේරත් බණ්ඩා මහතා

H.M.P.K.Herath Banda

සමාජ ආරක්ෂණ කටයුතු

Social Protection Affairs

0718937148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07

එච්.ඩබ්.රුපාවති පොඩිමැණිකේ මිය

H.W.Rupawathi Podimenike

සමෘද්ධි ආයතන කටයුතු

Samurdhi Administration Affairs

0714361842

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

08

යු.එච්.එම්.ආරියවති මිය

U.H.M.Ariyawathi

සමාජ ආරක්ෂණ කටයුතු

Social Protection Affairs

0770596854

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

09

කේ.එච්.ජනක සුදර්ශණද සිල්වා  මහතා

K.H.Janaka Sudarshana de silva

ගිණුම් ලිපිකරු

Account clerk

0729057179

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

එස්.ජෙගනාදන් මහතා

S. Jeganadan

සමෘද්ධි සහනාධාර

Samurdhi

0767403249

JNC 1147 @gmail.com

11

එච්.එම්.තනුජා ශ්‍යාමලි හේරත් මිය

H.M.Thanuja shayamali

ආයතන සහකාර

Institute Assistant

0713119349

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ඩි.එම්.බි.අයි.ප්‍රියදර්ශනි මිය

D.M.B.I.Priyadarshani

ගිණුම් සහකාර

Accounts Assistant

0712310312

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

එච්.රුපසිංහ මහතා

H.Rupasinghe

ව්‍යාපෘති සහකාර

Project Assistant

0713703526

 

14

කේ.එම්.භද්‍රා චාන්දනී මිය

K.M.Badra Chandani

සහකාර කළමණාකරු

Assistant Manager

0714833626

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ආර්.එම්.එම්.ජි.ඩබ්.විශ්වකුල මහතා

R.M.M.G.W.Wishwakula

සමාජ සංවර්ධන සහකාර

Social Development Assistant

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

වි.න.මු.සුභසිංහ  මහතා

V.N.M.Subhasinghe

ව්‍යාපෘති  කළමණාකරු

Project Manager

0776713432

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
         

 

                                                          සමෘද්ධි බැංකු  තැන්පතු ප්‍රගතිය
ගිණුමේ නම 2017.12.31.දිනට 2018.01.සිට 8.31 දක්වා ගිණුම් සංඛ්‍යාව මුදලේ වර්ධනය              
ගිණුම් සංඛ්‍යාව මුදල ගිණුම් සංඛ්‍යාව මුදල              
කොටස් 29774 98750393.5 32143 119544481.79 2369 20794088.29              
ළමා/සිසුරක 18377 49148647.24 19021 60212536.24 644 11063889.00              
කණ්ඩායම් 3247 51286144.00 3229 56728856.00 -18 5442712.00              
සාමාජික/සා.නොවන 27728 145321284.08 35647 307265522.67 7919 161944238.59              
දිරියමාතා 10831 17877308.77 11888 23486814.77 1057 5609506.00              
                           
                           
                           
                                                          සමෘද්ධි බැංකු  ණය ප්‍රගතිය              
ණය විස්තරය 2017.12.31.දිනට 2018.01.සිට 8.31 දක්වා ණය සංඛ්‍යාවේ වර්ධනය/අනුපාතය ණය මුදලේ වර්ධනය/අනුපාතය              
ණය සංඛ්‍යාව මුදල ණය සංඛ්‍යාව මුදල              
මුදාහල ණය 43712 887187568.00 48388 1167719264 4676  / 11% 280531696.00 /32 %              
බොල් ණය 435 7168434.50 330 7575554 105 / 24% 407119.50 /  05%              
පැහැරහැරි ණය 1063 21929542.00 1115 25896069 52 / 5% 3966527.00 / 18 %              
                           
                           
අරමුදල් ආයෝජනය                        
ආයෝජන වර්ගය 2018.08.31.දිනට                        
ස්ථීර තැන්පතු 496932945.00                        
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 0                        
එකතුව 496932945.00                        
                           

2030 වසරේදි දිළිඳු කමින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම උදෙසා.....

මගේ මේ මාතෘ භූමියෙහි

දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළන සකල විධ ජනතාව

ස්වශක්තියෙන් නැඟිසිටින්නාවු

ආදීන ජන කැළක් බවට

පමුණුවා ලීම සඳහා ද ඔවුන් තනි තනිව හා

සාමූහිකව සමෘද්ධිමත් කොට

දේශයේ ප්‍රාණ වායුව බවට පත් කිරීම සඳහා ද

අපගේ යෞවනය

දේශයේ  සාමය, සහජීවනය හා සමෘද්ධිය වෙනුවෙන්

පරිත්‍යාග කොට

සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩ නැඟීම සඳහා ද

අවංක ලෙසත්, සදාචාරශීලි ලෙසත් ,ශක්තිවන්ත ලෙසත්

කැපවෙන බවට  ගෞවර බහුමාන

පෙරදැරිව ප්‍රතිඥා දෙමි.

 

සිදුවන සේවාවන්

Øබැංකු සමිතිය

Øසමෘද්ධි බැංකු වලට පහසුකම් සපයන්නෙකු හා මඟපෙන්වන්නෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම

Øබැංකුවල අතිරික්ත අර මුදල් ආයෝජන කිරීම.

Øඇගයිම් කටයුතු හා ප්‍රගති සමාලෝචන

Øජීවනෝපාය සංවර්ධන කටයුතු මඟින් සවිබල ගැන්වීම,අර්ධ හා පූර්ණ වශයෙන් ආධාර ලබා දීම හා ප්‍රාග්ධන උපකරණ ලබා දීම.

—සමාජ සංවර්ධන කටයුතු

Ø පාසල් ළමුන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම ,

Øසමෘද්ධි කැකුළු ළමා සමාජ ,සංස්කෘතික හා සාහිත්‍ය තරඟාවලිය.

Øපාසල් උපකරණ ලබා දීම,

Øසමෘද්ධිලාභීන්ගේ පවුල් වලට  සනීපාරක්ෂක වැසිකිළි,සෙවිලි තහඩු ලබා දීම.

Øවැන්දඹු කාන්තා පිළිසරණ වැඩ සටහන ,දිරියපියස නිවාස වැඩ සටහන්

Øදුම්වැටි විරෝධි කොඩි දිනය ක්‍රියාත්මක කරමින් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථමයා මෙන්ම ජාතික තලයේ තුන්වන ස්ථානය හිමි කර ගැනීම.

Øසතුටු පවුල වැඩ සටහන

 

Øජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩ සටහන

Øසමෘද්ධි අරුණළු කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වැඩ සටහන

Øසමෘද්ධි  ව්‍යවසාය වැඩ සටහන

Øසමෘද්ධි ආදර්ශ ගම්මාන වැඩ සටහන

Øසමෘද්ධි සුරක්ෂා වැඩ සටහන

Øසමෘද්ධි ප්‍රතිලාභි පවුල්වල දරු උපත්,විවාහ,රෝහල් ගත වීම් හා මරණ සඳහා වන්දි මුදල් ගෙවීම

Øසමෘද්ධි ප්‍රතිලාභි පවුල්වල දරුවන්ට සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම 

Øසමෘද්ධි ප්‍රතිලාභ ලබන හා නොලබන පවුල්වල සිදුවන නිවුන් දරු උපත් සඳහා මුදල් ගෙවීම.

Øසමෘද්ධි සංවර්ධන නිළධාරින්ගේ සුභ සාධනය

 

 

 

 

 

News & Events

02
Jun2021

COVID -19 ආපදා ත්තවය යටතේ අත්‍යවශ්‍යෙස්වා සැපයීම -වලපනේ

COVID -19 ආපදා ත්තවය යටතේ අත්‍යවශ්‍යෙස්වා සැපයීම...

15
Aug2018
Training Program

Training Program

Training Program on "A/R AND F/R" will...

Scroll To Top