* තොරතුරු අභියාචන නිලධාරී - පී.එච්.සාලිය බණ්ඩාර මහතා, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, වලපනේ

දුරකථන අංක: 0522278155/ 0711819302, fax: 0522278138

(විද්‍යුත් තැපෑල) email addressThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරී - බී.එච්.ඒ.දිල්හානි මහත්මිය, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, වලපනේ

දුරකථන අංක: 0522278156/ 0712839812, fax: 0522278138

තොරතුරු දැන ගැනීමේ සංකල්පය

ජනරජයන් බිහිවීමත් සමඟම රජයේ හිමිකාරීත්වය ජනතාව සතු බවට සංකල්පයක් ඇති විය. රජය හා රාජ්‍ය ආයතන නඩත්තු කරනු ලබන්නේ ජනතාවගේ බදු මුදල්වලිනි. එබැවින් ජනතා අරමුදලින් රජය සිදුකරන කාර්යයන් පිළිබඳ තොරතුරු ජනතාවට දැනගැනීමට අයිතියක් තිබිය යුතුය යන්න මුලික සංකල්පයයි. 

මෙම අයිතිය මැනවින් ආරක්ෂා වීම සඳහා මුලික අවශ්‍යතා 3ක් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වේ.

1.තොරතුරු සඳහා ඇති ප්‍රවේශය:

ජනතාවට අවශ්‍ය තොරතුරු බාධාවකින් තොරව ලැබීමට ඇති හැකියාව මින් අදහස් වේ. තොරතුරු සුලභ බව මෙන්ම තොරතුරු ලබා ගැනීමේ මාධ්‍යයන් බාධාවකින් තොරව සමාජය තුල ක්‍රියාත්මකවන බව මින් අදහස් වේ. විශේෂයෙන්ම ජන මාධ්‍ය වාරණයකින් හෝ බාධාවකින් තොරව හා නිදහස්ව හා බලපෑමෙන් තොරව හැසිරීම මෙහිදී වඩාත්ම වැදගත් වේ.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත හා ඒ ආශ්‍රිත කරුණුRight to Information Act and other details

News & Events

02
Jun2021

COVID -19 ආපදා ත්තවය යටතේ අත්‍යවශ්‍යෙස්වා සැපයීම -වලපනේ

COVID -19 ආපදා ත්තවය යටතේ අත්‍යවශ්‍යෙස්වා සැපයීම...

15
Aug2018
Training Program

Training Program

Training Program on "A/R AND F/R" will...

Scroll To Top